Проекттин модулдары

Электрондук класстык журналы

Ар бир сабак же/жана жыйынтык аттестация режиминде тандоо боюнча иштелет. Бааларды класс жетекче, ошондой эле мугалим, же проекктин администраторуна коюууга мүмкүн – ыңгайлуу тейлөө режимин тандоого мүмкүнчүлүк ишке ашырылган.

Окучуулардын электрондук күндөлүктөрү

Баалар жана окучунун келүүчүлүгү боюнча маалымат көргөзүлүш үчүн сервис. Баалар мектеп мугалимдер электрондук журналды толуктооп турган сайын, электрондук күндөлүккө автоматтуу түрдө киргизилип турат.

Элетрондук отчёттуулук формалары

Тизмекке орто окуу жайларга эң керектуу жана кеңири колдонулган отчеттуулук формалары кирген. Тизмекке кирбеген формаларды окуу жай суроо-талапы аркылуу киргизүүгө мүмкүн.

Электрондук сабактардын расписаниеси

Электрондук сабактардын окуучулар жана ата-энелер ыңгайлуугу үчүн сменалар боюнча расписаниеси. Электрондук расписаниедеги өзгөртүүлөр автоматтуу түрдө электрондук күндөлүктөрдө жана класстык журналдарда көрсөтүлүп турат.

Мектептеги кадр иштешинин автоматизациясы

Окуу жайдагы контингенттин кыймыл каттоосунун автоматизациясы, мугалимдердин жана окуучулардын өздүк карточкалары, буйруктар жана тескемелер.

Жөнөтүү сервиси, ички сааттар

Тез массалык жана индивидуалдык эскертме билдирүү үчүн материалдарын жиберүү, катышуучулардын электрондук кабинеттери аркылуу. Электрондук кабинеттер аркылуу мугалимдер жана мектеп жетекчилиги окуучулар жана ата-энелери менен тажрыйба.

Геймификация учебного процесса

СКОРО!
Геймификация как один из современных образовательных трендов обучения подразумевает использование элементов компьютерных игр в неигровых ситуациях. Целью этого процесса является привлечение и повышение внимания обучающихся для улучшения их мотивации при решении практических задач, обучения новым видам деятельности.